Smluvní podmínky

Smluvní podmínky Pod Palcem

Naposledy upraveno: 1. 8. 2018

Vítáme Vás

Děkujeme vám za používání naší webové aplikace („služby“). Služby poskytuje Iva Demská, U Pivovaru 2304, Benešov.

Užíváním našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pečlivě si je prosím přečtěte.

Nabídka našich služeb se týká provozování aplikace s názvem Evidence Pod Palcem a jedná se evidenci a hlídání dat z hlediska oboru BOZP a PO. Pokud tyto služby použijete, stávají se smluvní podmínky součástí smluvních ujednání mezi oběma stranami.

Využívání služeb

Při používání služeb se musíte řídit veškerými zásadami, které jsou v rámci služeb k dispozici.

Naše služby nesmíte zneužívat. Např. nesmíte do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. Služby smíte vyžívat jen v mezích platných právních předpisů, včetně platných právních předpisů pro omezení exportu a opětovného exportu. Služby vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že vaše jednání není v souladu s našimi podmínkami či zásadami nebo pokud vyšetřujeme podezření z nepřípustného jednání anebo v případě vypršení licence, kdy se Vám zablokuje přístup a veškeré zadané informace a data budou nenávratně vymazány.

Používáním služeb nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví k našim službám ani k obsahu, ke kterému přistupujete. Obsah služeb nemůžete používat, pokud nezískáte svolení jeho vlastníka. Tyto podmínky vám neudělují právo používat žádné značky ani loga používaná v našich službách.

V souvislosti s používáním služeb vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace.

Některé z našich služeb jsou dostupné pro mobilní zařízení. Nepoužívejte tyto služby způsobem, který by rozptyloval vaši pozornost a vedl k nedodržování dopravních a bezpečnostních předpisů.

Váš účet

K použití našich služeb Vám bude administrátorem vytvořen účet a budou Vám přiděleny hesla. Účet je vázán licencí s platností na 12 měsíců. V případě, že nebude licence prodloužena, bude celý účet smazán.

Aby byla zaručena bezpečnost vašeho účtu, heslo nikomu neprozrazujte. Za aktivitu probíhající na nebo prostřednictvím vašeho účtu nesete plnou odpovědnost. Jestliže zjistíte jakékoli neoprávněné použití svého hesla či účtu, postupujte dle níže uvedených instrukcí.

Váš obsah v našich službách

Do naší webové aplikace se ukládají údaje a data, které jsou převážně osobního rázu. Některé z našich služeb umožňují nahrávání a ukládání obsahu. Práva k duševnímu vlastnictví daného obsahu zůstávají ve vašem vlastnictví. Jinak řečeno, váš obsah je stále váš.

Další informace o způsobu používání a ukládání obsahu, najdete v zásadách ochrany osobních údajů. Pokud odesíláte svůj názor nebo návrh na vylepšení služeb, můžeme váš názor či návrh využít, aniž by vůči vám vznikl jakýkoli závazek.

O aplikaci v rámci služeb

Webová aplikace běží online, pokud dojde v rámci zvyšování kvality k vytvoření nové verze nebo funkce, budete o těchto skutečnostech informování na Váš email.

Společnost Vám uděluje osobní, nepřevoditelnou licenci k používání webové aplikace, kterou Vám společnost poskytuje jako službu. Výhradním účelem této licence je umožnit vám používat službu a využívat její přínosy způsobem povoleným v těchto smluvních podmínkách. Žádnou část naší webové aplikace, kterou tyto služby zahrnují, nesmíte kopírovat, pozměňovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat a také nesmíte provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu (reverzní inženýring) a ani se pokoušet jej extrahovat.

Změny služeb a jejich ukončení

Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Vždy, když bude webová aplikace připravena ke změně (další vývoj ke zlepšení funkčnosti) budete o této skutečnosti informováni.

Ačkoli nás to bude mrzet, používání našich služeb můžete kdykoli ukončit.

Společnost vám také může poskytování služeb kdykoli pozastavit jak už bylo výše uvedeno.

K ukončení z naší strany dojde v případě, že dojde k porušení těchto smluvních podmínek, či pokud vyprší licence, která je poskytována na 12 měsíců vždy od data, kdy byla služba uhrazena a tím spuštěna k užívání.

Jsme přesvědčeni, že vaše data jsou Vaším vlastnictvím a že je důležité zachovat k nim přístup, zároveň si uvědomujeme, že je třeba zajistit maximální bezpečnost.

Naše záruky a odmítnutí odpovědnosti

Naše služby poskytujeme na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním odvětví, a doufáme, že je budete rádi používat. Určité skutečnosti však v souvislosti s našimi službami slíbit nemůžeme.

Společnost neuvádí v souvislosti se službami žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách nebo v dodatečných podmínkách. Například se v souvislosti s obsahem v rámci služeb, s jejich konkrétními funkcemi, s jejich spolehlivostí, dostupností ani s jejich schopností uspokojit vaše potřeby k ničemu nezavazujeme. Služby poskytujeme „tak, jak jsou“.

Některé právní řády poskytují určité záruky, například odvozené záruky týkající se obchodovatelnosti, vhodnosti k určitému účelu a neporušování práv. V rozsahu, který právní předpisy umožňují, se zříkáme veškerých záruk vyplývajících z právních předpisů.

Odpovědnost za naše služby

Pokud to platné právní předpisy umožňují, neponese společnost odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ztráty ani za nepřímé, zvláštní, následné či exemplární škody nebo za náhradu škody se sankční funkcí.

V rozsahu, který právní předpisy umožňují, bude celková odpovědnost společnosti za jakýkoli nárok vznesený na základě těchto podmínek, včetně veškerých záruk vyplývajících ze zákona, omezena výší částky, kterou jste za použití služeb zaplatili (nebo na opětovné poskytování služeb, pokud se pro tuto možnost rozhodneme).

Ve všech případech platí, že společnost neponese odpovědnost za žádné ztráty či škody, které nelze přiměřeným způsobem předvídat

Jsme si vědomi, že v některých zemích můžete mít zákonně uplatnitelná práva spotřebitele. Jestliže služby používáte pro osobní účely, žádná část těchto podmínek ani žádné dodatečné podmínky neomezují zákonná práva spotřebitele, která uživateli nelze prostřednictvím smluvních ujednání odepřít.

Používání našich služeb firmami

Pokud služby používáte v zastoupení firmy, pak tato firma souhlasí s těmito podmínkami. Společnost je poskytovatelem webové aplikace, která Vám poskytne licenci. Nenese odpovědnost za následné chování Vašich zaměstnanců při špatném využívání webové aplikace a zneužití dat.

V případě, zjištěním škod, které budou způsobeny naší společnosti špatným a neoprávněným užíváním naší webové aplikace, budou vymáhány na zaměstnavateli, který licenci zakoupil (včetně odpovědnosti a výdajů vzešlých z veškerých nároků, ztrát, náhrad škod, žalob, soudních řízení, rozsudků, výdajů za soudní řízení a nákladů na právní zastoupení).

Informaceo těchto podmínkách

Tyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby můžeme příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů nebo změn našich služeb. Znění podmínek byste měli pravidelně kontrolovat. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na stránkách naší společnosti. Upozornění na změny dodatečných podmínek budeme uvádět v rámci příslušné služby. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 14 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabudou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nesouhlasíte, měli byste službu přestat používat.

Jestliže dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a dodatečnými podmínkami, budou v rozporných bodech platit dodatečné podmínky.

Tyto podmínky řídí smluvní vztah mezi Vámi a naší společností. Neudělují práva žádným třetím stranám.

Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.